• طبیب و پزشک و درمانگر طب و پزشکی
 • محقق و مدرس ومسلط به ابواب علوم حکمی و طبعی

 

نقاط تمایز

مدرس و مدیریت این مرکز

 • پایه گذار پزشکی تطبیقی با طب کهن
 • اولین شارح کتاب بزرگ قانونچه بروش نوین و تطبیق آن با دیگر علوم طبیعی ,فیزیکی و متافیزیکی
 • اولین پایه گذار دور درمانی در سال ۱۳۹۴ :
 • مشاوره و ویزیت  امراض جسم و روح از راه دور
 • طبق نظریه عدم عبور و مرور بیمار و ایجاد مشغله های ذهنی.
 • اولین اعمال کننده درمان ذهنی امراض ۱۳۹۴ .
 • اولین پایه گذار تجویز گیاهان داروئی منطبق با ساعات نجومی بر اساس اقوال قدما و اثر ده ها برابری گیاهدارو ها

برخی از آراء و نظرات

مفاهیم به اثبات رسیده توسط ایشان

 • نظریه پرداز مغز اعضا و مدبر درونی هر عضو
 • نظریه پرداز درباب مزاج متابولیسمی و غده تیروئید
 • نظریه تطبیق حالات و اثرات چاکراه ها و شخصیت شناسی مزاج و قهرمانان درون
 • نظریه روح حیوانی و رابطه با چاکراه آناهاتا و مرتبه کون روح بخاری از قلب
 • نظریه اثرات کوانتومی عادات و رفتار بر ایجاد شخصیت نوعی امراض
 • نظریه پرسونای امراض و بیماریها مطابق با عقده ها و سایه های بیمار

علم و دانش تخصصی

اعم از دانشگاهی -در محضر اساتید - علوم تحقیقی و تطبیقی- حوزوی

 •  
 • متخصص در زمینه طب مکاتب اقلیمی و طب الافلاک (طب کهن – طب ایرانی – طب اسلامی)
 • دانش آموخته در رشته طب و پزشکی(داخلی)
 • دانش آموخته در رشته طب مکمل و جایگزین
 • محقق در روانشناسی عمق نگر
 • محقق در زمینه روان و انسان شناسی
 • محقق و مسلط بر ابواب علوم اعم از علوم طبیعی و انسانی
 • دانش آموخته اساتید مسلّم در علم فلسفه اولی و الهیات
 • محقق و مسلط بر علم الابدان  و علوم چاکراه شناسی
 • محقق و مسلط طبیعیات و علم فراست و پیسکولوژی.
 • دانش آموخته دروس حوزوی بروش علماء قدیم در محضر اساتید مطرح و بزرگوار (دامت برکاته و رحمه الله علیهم اجمعین )